གནའ་དེང་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པའི་རིག་པའི་དེད་དཔོན།

ཡིག་ཆའི་ཆེ་ཆུང་།

ཡིག་ཆའི་རིགས་གྲས།

རིང་ཐུང་།

སྤེལ་དུས། 2016-08-13

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་༼འཆི་མེད་གླེང་མོལ་༽ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱིས་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་བོད་རིག་པ་གླིང་གི་གླིང་གཙོ་མཁས་དབང་སྟོང་སྐོར་ཚེ་རིང་ཐར་ལགས་ལ་༼གནའ་དེང་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པའི་རིག་པའི་དེད་དཔོན༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིར་བཟུང་སྟེ་དུས་རབས་བདུན་པའི་ཡར་སྔོན་གྱི་ཞང་ཞུང་གི་ཤེས་རིག་དང་བོད་རིག་པའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་གནང་བ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ།http://tb.kangbatv.com/KBTV2014_WSJM/KBTV2014_QMSJ/201607/t20160727_2877033.html

ཐོབ་སྐར།

གཟིགས་ཐེངས།

 

བསྡོམས་པས་དཔྱད་མཆན་ཡོད།དཔྱད་མཆན།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་ལ་གསལ་བརྡ། རང་གི་དངོས་མིང་གི་ལམ་ནས། ངེད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱས་ཕྱིར་ཁྲིམས་འགལ་གཤེ་བསྐུར་དང་། བསྟན་པར་འཚེ་བའི་ལུགས་དགག་བྱ་རུ་དགོངས་ཏེ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས། ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརྩི་འཇོག་གི་ལམ་བུར་ཞུགས་ཏེ་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་མཆན་འདེབས་རོགས་གནང་བར་ཞུ་ཞུ། །
སྤེལ་མཁན།