ཟིང་ཆུ་ས་ཆའི་བོན་གྱི་རིག་གནས་སྐོར་གླེང་བ།

ཡིག་ཆའི་ཆེ་ཆུང་།

ཡིག་ཆའི་རིགས་གྲས།

རིང་ཐུང་།

སྤེལ་དུས། 2016-11-20

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། གླེང་གཞི། ཟིང་ཆུ་ས་ཆའི་བོན་གྱི་རིག་གནས་སྐོར་གླེང་བ།
གླེང་མོལ་བ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།
བཅར་འདྲི་བ། མདོ་འཛིན་པ་ལྷ་དཔལ།
འཕྲིན་ལམ། ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་གླེང་སྟེགས་ལེ་ཚན།
དྲ་གནས། http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNTg1OTUxMg==.html#paction

ཐོབ་སྐར།

གཟིགས་ཐེངས།

 

བསྡོམས་པས་དཔྱད་མཆན་ཡོད།དཔྱད་མཆན།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་ལ་གསལ་བརྡ། རང་གི་དངོས་མིང་གི་ལམ་ནས། ངེད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱས་ཕྱིར་ཁྲིམས་འགལ་གཤེ་བསྐུར་དང་། བསྟན་པར་འཚེ་བའི་ལུགས་དགག་བྱ་རུ་དགོངས་ཏེ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས། ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརྩི་འཇོག་གི་ལམ་བུར་ཞུགས་ཏེ་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་མཆན་འདེབས་རོགས་གནང་བར་ཞུ་ཞུ། །
སྤེལ་མཁན།