མཁས་དབང་ཚེ་རིང་ཐར་ལགས་ལ་ཞང་ཞུང་སྐོར་ལ་བཅའ་འདྲི་གནང་བ།

ཡིག་ཆའི་ཆེ་ཆུང་།

ཡིག་ཆའི་རིགས་གྲས།

རིང་ཐུང་།

སྤེལ་དུས། 2016-01-15

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ཞང་ཞུང་རིག་གནས་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཏེ། བོད་རིག་གནས་ཀྱི་སྔ་རབས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་འབྱུང་རྩ་ཡིན།__བོད་རིག་པའི་ཆེད་མཁས་ཚེ་རིང་ཐར་ལགས་ནས།
ང་ཚོའི་དྲ་ངོས་ནས་གཟིགས་མ་ཐུབ་ཚེར་གཤམ་གྱི་དྲ་གནས་སུ་ཕེབས་རོགས།http://www.iqiyi.com/v_19rrl59qdk.html?dummy=&wx_uid1=wxidoG0a9jnqbELf2ELSkzd1lBzCmnBc&wx_uid2=wxidoG0a9jioYykNBR5c5BSRyd5bBFv8

ཐོབ་སྐར།

གཟིགས་ཐེངས།

 

བསྡོམས་པས་དཔྱད་མཆན་ཡོད།དཔྱད་མཆན།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་ལ་གསལ་བརྡ། རང་གི་དངོས་མིང་གི་ལམ་ནས། ངེད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱས་ཕྱིར་ཁྲིམས་འགལ་གཤེ་བསྐུར་དང་། བསྟན་པར་འཚེ་བའི་ལུགས་དགག་བྱ་རུ་དགོངས་ཏེ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས། ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརྩི་འཇོག་གི་ལམ་བུར་ཞུགས་ཏེ་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་མཆན་འདེབས་རོགས་གནང་བར་ཞུ་ཞུ། །
སྤེལ་མཁན།